PRIVACY REGLEMENT – Paardenpraktijk Utrecht

PRIVACY REGLEMENT

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij de behandelend dierenarts. Ook kunt u een mail sturen naar info@paardenpraktijkutrecht.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk op 030-2602606


Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk: Paardenpraktijk Utrecht, verwerkingsverantwoordelijke

Cliënt: een cliënt van de praktijk

Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerd procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg


Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
(i) Het verlenen van diergeneeskundige zorg;
(ii) Het declareren van verleende diergeneeskundige zorg bij de cliënt;
(iii) Het doorverwijzen van een patiënt naar een specialistische dierenarts of kliniek;
(iv) Het laten uitvoeren van nader onderzoek door laboratoria en andere dienstverleners;


Artikel 4 De gegevens verwerking

1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling van uw dier vastgelegd in een dossier. Uw behandelend dierenarts heeft wettelijk een dossierplicht. Alleen uw behandelend dierenarts en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van uw dier(en) hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren, bij doorverwijzing of nader onderzoek bij laboratoria.

2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden de gegevens daar waar mogelijk geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

3. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Email
– Telefoonnummer


Artikel 6 Rechten

1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Uw behandelend dierenarts informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan een doorverwijzend dierenarts of verzekeraar wordt gestuurd.

2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waar uw gegevens instaan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel mogelijk in behandeling.

3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend dierenarts beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan.


Artikel 7 Bewaartermijn

1. Het dossier met persoonsgegevens wordt gedurende 5 jaar na de laatste behandeling bewaard of zoveel langer als nodig is om onze rechtspositie te beschermen.

2. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek de gegevens zijn vernietigd.


Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

– U hiervoor schriftelijke toestemming hebt gegeven;

– Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de specialistische dierenarts waar naartoe doorverwezen is, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

– Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als er sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op diermishandeling; of

– Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.


Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.


Artikel 10 Functionaris gegevensbeschermer

1. De praktijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, Jessica Bakker.

2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Bij noemenswaardige wijzigingen zullen wij u in dat geval via onze website www.paardenpraktijkutrecht.nl informeren.


Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de behandelend dierenarts of klachtenfunctionaris. De praktijk is te bereiken op 030-2602606 of per e-mail via info@paardenpraktijkutrecht.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend. Adres: Veldwachter Willemslaan 28, 3984 BP, Odijk.
Het staat u allen vrij uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienden

Versie d.d. 24-05-2018

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.